D ô l e ž i t é !!!

MŠ a ŠJ pri MŠ, Možiarska 1, 060 01 Kežmarok

 Vážení rodičia,

iste Vám neuniklo, že prichádza leto a s ním aj ukončenie školského roka 2022/2023. Pre stravníkov v ŠJ pri MŠ Možiarska to znamená, že platby za stravu, ktoré prichádzajú na účet ŠJ v mesiaci máj 2023, sú v tomto školskom roku posledné.  Poplatok školné sa uhrádza „mesiac v mesiaci“, preto za mesiac jún je potrebné školné uhradiť.

V prípade, že Vaše dieťa nebude MŠ navštevovať počas mesiacov Júl August 2023, pozastavte si prosím, vo Vašej banke platby za stravu a školný poplatok.

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci júl a august 2023,(aj v MŠ Nižná brána) platby si nechajte uhrádzať na účet MŠ Možiarska, my Vám platbu za návštevu v MŠ Nižná brána uhradíme.

 

MŠ Možiarska je v mesiaci august 2023 mimo prevádzky. V prípade potreby umiestnenia Vášho dieťaťa do MŠ v mesiaci august 2023 kontaktujte vedenie ZŠ s MŠ Nižná Brána do 15.06.2023

telefón: 0907 885 670.

 Upozorňujeme, že prihlasujete Vaše dieťa záväzne, preto aj keď z rôznych dôvodov dieťa do MŠ počas prázdnin nenastúpi, je Vašou povinnosťou školný poplatok uhradiť!!!

Vzniknuté preplatky za stravu v našej ŠJ Vám budú zaslané na Váš osobný účet po ukončení účtovnej uzávierky mesiaca Jún 2023, do 15.07.2023.

Platby určené pre nový školský rok 2023/2024 začnete uhrádzať do 15.08.2023 –sú to  poplatky za mesiac september 2023.

 

 

V Kežmarku, 19.05.2023                            Riaditeľstvo MŠ a ŠJ pri

MŠ Možiarska 1, Kežmarok

Zápis detí do MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

MOŽIARSKA 1, KEŽMAROK

 

Oznámenie o zápise detí do MŠ školy na rok 2023/2024

Materská škola – Možiarska vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024

  1. Miesto a termín podávania žiadosti:

Žiadosť o prijatie dieťaťa v školskom roku 2023/2024 dáva zákonný zástupca dieťaťa v čase od 09.05. – 12.05.2023

Forma a priebeh zápisu:

Zákonný zástupca podá žiadosť o prijatie dieťaťa. Vzorové tlačivo je na webovom sídle www.msmoziarska.sk v sekcií Dokumenty.

Žiadosti môžu rodičia podávať:

  • Elektronickou formou msmoziarska@gmail.com
  • Poštou na adresu MŠ – Možiarska 1, 060 01 Kežmarok
  • Vloženie žiadosti do poštovej schránky
  • Osobne
  1. Podmienky prijatia detí do MŠ:

Prednostne sa prijímajú detí vo veku od 3 – 6 rokov, detí ktoré dovŕšia piaty rok veku

do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. V prípade voľnej kapacity sa prijímajú deti vo veku 2 rokov.

 

Voľby

Výzva na voľby členov Mestskej školskej rady v Kežmarku

 

Mesto Kežmarok v zmysle § 24 ods. 6, § 25 ods.8 a 9 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výzvu na voľby členov Mestskej školskej rady v Kežmarku

 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 8 a 9 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počet členov mestskej školskej rady je 11 v zložení:

 

  • 4 zvolení zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení
  • 2 zvolení zástupcovia z rodičov
  • 3 zvolení zástupcovia predsedov rád škôl a školských zariadení
  • 2 delegovaní zástupcovia mesta

 

Členov mestskej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl, zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách tajným hlasovaním. Najneskôr 30 dní pred uskutočnením volieb požiada obec príslušné rady škôl o návrh kandidátov do mestskej školskej rady.

 

Voľby do Mestskej školskej rady v Kežmarku sa uskutočnia 25.04.2023. Voľby zabezpečuje Mesto Kežmarok. O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku.

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA

primátor mesta Kežmarok

 

súhlas – rodiča

súhlas – riaditeľ

súhlas – predseda rady školy

Mestská školská rada

 

 

Pozor zmena v poplatkoch

Milí rodičia, chceme upriamiť pozornosť na zvyšovanie poplatkov za stravu s platnosťou od  01.01.2023.

Viac sa dočítate v priloženom dokumente.

VZN o výške príspevku