O škôlke

Materská škola, Možiarska ulica č.1, Kežmarok

vystupuje ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.apríla 2002.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti materskej školy je výchova a vzdelávanie detí predškolského veku, príprava detí na povinnú školskú dochádzku a stravovanie detí a zamestnancov školy.

Zriaďovateľom školy je Mesto  Kežmarok.

Štatutárnym zástupcom školy je Mgr. Elena Malinová,  vedúcou školskej jedálne PhDr. Jana Duľová. Predsedníčkou rady školy je PhDr. Jana Duľová.

Prevádzka

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch v čase od 6.00 do 16.30 hod. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie detí vo veku 2 – 6 rokov, pripravuje deti na povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje stravovanie detí, stravovanie pre zamestnancov materskej školy, pre cudzích stravníkov – bývalých zamestnancov školstva a pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov počas vzdelávania. V materskej škole je zriadených päť tried.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v trojhodinových  intervaloch (raňajky 8.00 – 8.30, obed 11.00 – 11.30, olovrant 14.00 – 14.30). Jedlo sa pripravuje v školskej kuchyni. Materská škola je zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie.

 

Pedagogickí zamestnanci:

riaditeľka MŠ:

štatutárny zástupca:  Mgr. Elena Malinová

kvalifikované učiteľky:

Kučerová Karin                   Sabina Novotná

Kriššáková Monika             Bc. Anna Malinová

Kubová Danka                     Karin Gáborčíková

Majerčáková Mária             Mgr. Nikola Ofčáková

Bc. Kicošová Ivonka            Mgr. Katarína Šromovská

Nepedagogickí zamestnanci:

Ľubomíra Vojtaššáková, Samelová Vierka

 

Zamestnanci školskej jedálne:

Vedúca školskej jedálne: PhDr. Duľová Jana

Kuchárka: Pitoňáková Ľudmila

Vidová  Mária

Pomocná sila:  Iveta Pavličková

 

Mzdová účtovníčka:

p. Fraštiová Jarmila

 

Odborný referent – účtovník MŠ:

Mészárosová Andrea

 

Krúžková činnosť:

1, Anglický jazyk podľa metódy Helen Doron

Rada školy:

Členovia Rady školy:

  1. PhDr. Jana Duľová
  2. Monika Kriššáková
  3. Bc. Anna Malinová
  4. Ing. Zdenka Patakyová
  5. Mgr. Ester Horanská
  6. Ing. Eleonóra Levická
  7. Mgr. Lucia Troppová
  8. PaedDr. Miriam Dernerová
  9. Ing. Janka Gantnerová

Mgr. Malinová Elena, riaditeľka MŠ

Voľby prebehli 05.10. 2023

„Školné pre dieťa“

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2022 za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ –

mesačne na jedno dieťa:

a/ vo veku do 3 rokov          30,- Eur

b/ vo veku od 3  rokov         20,- Eur 

c/vo veku 5-6 rokov                0,- Eur

Školné posielajte na číslo účtu IBAN: SK17 1111 0000 0066 1910 8020

 

„Stravné“ pre dieťa

 

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta č.5/2022 je výška stravného poplatku na jedno dieťa a deň

2,10 € x 20 /42,- € Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 4,-€ paušálne na jeden mesiac. Celkove je potrebné za stravu (na mesiac) zaplatiť 46,- €.

Výšku stravného poplatku a paušálny poplatok zasielajte na číslo účtu IBAN: SK 39 1111 0000 0066 1910 8012