O škôlke

Materská škola, Možiarska ulica č.1, Kežmarok

vystupuje ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.apríla 2002.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti materskej školy je výchova a vzdelávanie detí predškolského veku, príprava detí na povinnú školskú dochádzku a stravovanie detí a zamestnancov školy.

Zriaďovateľom školy je Mesto  Kežmarok.

Štatutárnym zástupcom školy je Mgr. Elena Malinová,  vedúcou školskej jedálne PhDr. Jana Duľová. Predsedníčkou rady školy je PhDr. Jana Duľová.

Prevádzka

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch v čase od 6.00 do 16.30 hod. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie detí vo veku 2 – 6 rokov, v prípade potreby zabezpečuje aj poldennú starostlivosť, pripravuje deti na povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje stravovanie detí, stravovanie pre zamestnancov materskej školy, pre cudzích stravníkov – bývalých zamestnancov školstva a pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov počas vzdelávania. V materskej škole sú zriadené päť tried.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v trojhodinových  intervaloch (raňajky 8.00 – 8.30, obed 11.00 – 11.30, olovrant 14.00 – 14.30). Jedlo sa pripravuje v školskej kuchyni. Materská škola je zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie.

 

Pedagogickí zamestnanci:

riaditeľka MŠ:

štatutárny zástupca:  Mgr. Elena Malinová

kvalifikované učiteľky:

Makovská Karin                   Sabina Novotná

Kriššáková Monika             Bc. Anna Malinová

Kubová Danka                     Karin Vaverčáková

Majerčáková Mária             Mgr. Nikola Ofčáková

Bc. Kicošová Ivonka

Nepedagogickí zamestnanci:

Dluhá Iveta, Samelová Vierka

 

Zamestnanci školskej jedálne:

Vedúca ŠJ: PhDr. Jana Duľová
Hlavná kuchárka: Pitoňáková Ľudmila
Pomocná kuchárka: Vidová  Mária

 

Mzdová účtovníčka:

p. Fraštiová Jarmila

 

Odborný referent – účtovník MŠ:

Ing. Mészáros Miroslav

 

Krúžková činnosť:

1, Anglický jazyk podľa metódy Helen Doron

Rada školy:

Z ustanovujúcej schôdze Rady školy MŠ Možiarska1, Kežmarok pre volebné obdobie 2020-2024 konanej dňa 22.09.2020 v Kežmarku.

Členovia Rady školy:

  1. Brejková Renáta
  2. PhDr. Duľová Jana
  3. Kriššáková Monika
  4. Ing. Kellner Pavol
  5. Ing. Levická Eleonóra
  6. Bc. Malinová Anna
  7. Mgr. Troppová Lucia

Mgr. Malinová Elena, riaditeľka MŠ

Voľby prebehli 09.09.2020

„Školné pre dieťa“

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 6/2017 za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ –

mesačne na jedno dieťa:

a/ vo veku do 3 rokov          50,- eur

b/ vo veku od 3  rokov         13,- eur 

c/predškoláci školné neplatia

Príspevok 50,- eur uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov.

 

Školné posielajte na číslo účtu IBAN: SK17 1111 0000 0066 1910 8020

 

„Stravné“ pre dieťa

Rodičia predškolských detí,

oznamujeme Vám, že od 01.07.2022 došlo k zmene v poskytovaní dotácií na stravu – zákon 544/2010 Z.z. Dotáciu je možné poskytnúť dieťaťu v poslednom ročníku MŠ alebo ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus, tiež dieťaťu v hmotnej núdzi.

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta č.7/2019 je výška stravného poplatku na jedno dieťa a deň

1,54 € x 23 /35,42 € Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 2,-€ paušálne na jeden mesiac. Celkove je potrebné za stravu (na mesiac) zaplatiť 37,42 €.

Výšku stravného poplatku a paušálny poplatok zasielajte na číslo účtu IBAN: SK 39 1111 0000 0066 1910 8012