Projekty

Grantový projekt: Vy rozhodujete, my pomáhame

Názov projektu: Detské ihrisko v MŠ

Cieľ projektu: je zlepšiť podmienky na pohybové aktivity deti, skvalitniť a obohatiť pohybové zručnosti deti priamo počas ich pobytu v MŠ, čím podporíme ich zdravie a vybudujeme v nich návyk, či túžbu pravidelnej pohybovej aktivity. Našim cieľom je zakúpiť pružinové hojdačky a dokúpiť trojkolky, a tak prehĺbiť záujem detí o pohyb ako taký. Projekt podporený.

 

 

Rozvojový projekt:  Čítame pre radosť (Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Cieľ projektu je  posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia  u detí, pričom hlavným cieľom je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice.

Projekt podporený.

 

Grantový program: Nadácia VUB

Názov projektu: Ekohranie v záhrade

Zameranie projektu: Prostredníctvom projektu chceme skvalitniť a obohatiť environmentálne

povedomie dieťaťa, viesť deti k ochrane prírody, správať sa k nej ohľaduplne a citlivo, súčasne chceme zlepšiť biodiverzitu na našom školskom dvore. Chceli by sme vysadiť vŕbové iglu a vŕbový tunel, ktorý by slúžili na praktické znázornenie ako sa starať o prírodu, ale slúžili by aj pri regulácií teploty zmierňovať extrémne výkyvy vybudovaním tienistých miest ako úkryt pre deti pred silnými slnečnými lúčmi. Výsadbou vŕbových drevín chceme viazať uhlík v dreve, a tak zabrániť úniku uhlíka do atmosféry a zvýšiť zeleň na našej školskej záhrade. Na učenie detí ako dobre hospodáriť s pitnou vodou by sme chceli zakúpiť a zrealizovať zachytávače dažďovej vody, ktorú by deti využívali na polievanie ovocných kríkov, byliniek a zeleniny vo vyvýšených záhonov a ostatných rastlín. Na lepšie spoznávanie rastlín, stromov a zvierat by sme chceli zakúpiť drevené pexeso na školský dvor a edukačnú pomôcku Otočné koleso, kde deti priraďujú plody k patriacemu stromu.

Projekt nepodporený

Grantový projekt pre nadáciu Slovenskej sporiteľne:

Názov projektu : Zelená záhrada

Zameranie projektu: Pomôcť zmierňovať extrémne výkyvy počasia vybudovaním prístreška so

zachytávaním dažďovej vody-vytvorenie priestoru pre deti s tieňom, ktoré by sa využívalo v horúčavách, aj pred dažďom. Vysadenie iglu z vŕby, ktoré by slúžilo ako úkryt pred slnečnými lúčmi.

Využiť zadržanie dažďovej vody a zlepšiť mikroklímu prostredia: Vytvoriť zachytávače dažďovej vody-na prístrešku, ako aj zo strechy budovy MŠ a tým hospodáriť s pitnou vodou. Viazať uhlík v pôde a dreve, a tak zabrániť úniku uhlíka do atmosféry: Vytvorenie vyvýšených záhonov, kde by sa pestovali zelenina, kvety. Prostredníctvom výchovnovzdelávacích aktivít rozvíjať u deti environmentálne povedomie, pomáhať prírode, správať sa k nej ohľaduplne.

Projekt nepodporený.

 

Grantový projekt Klíma nás spája:

Názov projektu: Zelená záhrada

Zameranie projektu: Prostredníctvom projektu chceme pomôcť regulovať teplotu a zmierňovať extrémne výkyvy vybudovaním tienistých miest(tienenie prostredníctvom vegetácie)ako aj zvýšiť podiel zelene v školskej záhrade: Vysadenie 2  iglu z vŕby, a vysadenie vŕbového tunela, ktoré by deti používali ako úkryt pred slnečným žiarením a na rekreáciu v krásnom  prírodnom prostredí. Radi by sme využili zadržiavanie dažďovej vody do zberných súdov a tým zlepšili mikroklímu prostredia: zakúpenie 2 zachytávačov dažďovej vody zo strechy budovy MŠ a tým hospodáriť s pitnou vodou a využívať dažďovú vodu na polievanie vyvýšených záhonov, okrasných a ovocných kríkov.

Projekt nepodporený.

 

Projekt podporený mestom  „ Od semienka k rastlinke“

Hlavným cieľom projektu je učenie prostredníctvom zážitku, kedy sú deti priamymi účastníkmi činnosti. Predmetom projektu bolo zakúpenie exteriérových pomôcok a vybavenie na pestovanie rastliniek, pozorovanie živočíchov v hmyzom domčeku a záhrade materskej školy. Prostredníctvom zážitkového učenia poskytujeme deťom príležitosť spoznávať prírodu a viesť ich k samostatnému skúmaniu, objavovaniu, hľadaniu informácií. Deti priamo pri pestovaní rastlín sa podieľajú na ich pestovaní.

Projekt podporený.

 

Údaje o projektoch materskej školy

 

Lesná pedagogika

Vypracovaný: 2018

Cieľ projektu: Oboznámiť deti s krásou prírody a priblížiť im prírodu prostredníctvom aktivít a činností zameraných v lesnom prostredí.

Hlavným a najdôležitejším cieľom tohto projektu  je ukázať deťom dôležitosť a krásu našej prírody. Spoločnými aktivitami budujeme u detí vzťah k prírode, deti sa učia chrániť prírodu a učia sa rôzne  poznatky o faune a flóre našich lesov. Úzko spolupracujeme s lesníkmi a profesionálmi, ktorí nám poskytujú informácie pomocou návštev v našej materskej škole, kde sa spolu dozvedáme zaujímavosti  ohľadom spevavcov, pobytových znakov lesných zvierat. V súvislosti s týmto  bohatým programom navštevujeme les a boli sme aj na kežmarskej chate, kde nás pracovníci TANAPu zaviedli ku kŕmidlám  lesných zvierat.

Projekt je podporený Mestom Kežmarok, za čo im vyslovujeme vďaku.

Raiffeisen bank: Zdravé telíčko – silné srdiečko

Vypracovaný : rok 2016

Cieľ: pomocou zakúpených pomôcok (overball, bosuu, letné lyže, gum. granáty, kriketka, farebné krúžky) rozvíjať u detí túžbu po pohybe a upevňovať získané pohybové schopnosti a vytvárať tak silný vzťah k pohybu.

–          možná finančná podpora 1000€

–          projekt nepodporený

Raiffeisen bank: „Keď semafor zabliká“

Vypracovaný: rok 2016

Cieľ: naučiť aj najmenšie deti rešpektovať a dodržiavať zásady pravidiel cestnej premávky pri chôdzi, jazde na bicykli a kolobežke, poznať dopravné značky.

–          možná finančná podpora 1000€

–          projekt nepodporený

 

Grantový program: Bezpečne na cestách

Vypracovaný: rok 2016

Cieľ: Prostredníctvom  hier a zážitkov spojených s edukačnými činnosťami na prenosnom dopravnom ihrisku získať  a rozvíjať elementárne poznatky o bezpečnosti a pravidlách v cestnej premávke. Tým pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov, ale aj ako cyklistov a súčasne rozvíjať aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.

– možná finančná podpora 2000 €

– projekt nepodporený

 

Grantový program:  Zelené vzdelávanie

Vypracovaný:  rok 2015

Cieľ:  podpora vzdelávanie detí v oblasti životného prostredia  a ekológie

Je to verejnoprospešná ekologicky zameraná aktivita detí, ich vzdelávanie v oblasti starostlivosti o rastliny a živočíchov a vôbec podpora ekomyslenia.  Detí sú veľmi dôležitou stránkou edukácie, obzvlášť v dnešnej modernej spoločnosti .

–          možná finančná podpora 2000 €

–          projekt nepodporený

Projekt: „Dialóg bez slov“

Na základe dlhodobej realizácie krúžku Krásnej hudby sme sa rozhodli podieľať sa na rozvoji detí v projekte „Dialóg bez slov“. Cieľom projektu je bubnovanie na  djembe. Ide o africký bubon, ktorý rozvíja hudobné cítenie, zmysel pre rytmus a pulzáciu, zároveň podporuje vzájomnú komunikáciu i sebavyjadrenie, zlepšuje skupinové povedomie a vďaka rezonancii, ktorá pri bubnovaní prúdi celým telom, pomáha odbúrať napätie.Ďalšími zaujímavými hudobnými nástrojmi je dažďová palica a žabky.

Aktivity sa začali realizovať už v septembri 2014 a v rámci projektu potrvajú až do júna 2015.

Tento projekt podporilo Mesto Kežmarok, za čo im vyslovujeme poďakovanie.

 

 

 

Projekt: „Tradičné ľudové remeslo – keramikárstvo medzi najmladších“

Vychádzajúc z tradície mesta Kežmarok pri propagácií ľudových remesiel v regióne i širokom okolí (Európske ľudové remeslo) , rozhodli sme sa podieľať na vštepovaní lásky k tradičným remeslám u tých najmladších. Pod vedením skúseného umelca – keramikára Petra Smika – môžu deti predškolského veku získať zručnosť pracovať s hlinou. Aktivity sa začali realizovať tento september a potrvajú do konca kalendárneho roka. Projekt bol podporený mestom Kežmarok.

Záznam o aktivite vysielaný v regionálnej televízii si môžete pozrieť na webovej adrese:

http://ktv.kezmarok.sk/archiv/303-kezmarsky_magazin_c_343.htm

 

Projekt: „DOTYK ROZPRÁVA“

Cieľom projektu „Dotyk rozpráva“ je zlepšovanie komunikácie rodič – dieťa, no aby bola otvorená komunikácia medzi rodičom a dieťaťom prirodzenou, je dôležité začať s ňou už v útlom veku. Jednou z foriem ako doviesť rodičov k venovaniu pozornosti dieťaťu je Baby masáž – jemné hladenie celého detského tela rodičom. U detí je hmat jedným z najvyvinutejších zmyslov, a teda aj formou komunikácie. Niet krajšieho pocitu, keď vidíte, že sa dieťaťu masáž páči a počas nej sa rodičovi s dôverou úplne poddá. Masáž pre deti  podľa metodiky Mgr. Hašplovej si mohli a môžu osvojiť rodičia, na kurzoch, kde získavajú zručnosti ku každodennému ozdravnému program na zlepšenie zdravia a psychickej pohody dieťatka.  Okrem vybudovania hlbšieho citového vzťahu dieťa – rodič, detské masáže podporujú celkový vývoj dieťaťa,  môžu sa použiť i lokálne, napr. na odstránenie bolestí bruška, hlavy.., Sú určené tak pre deti zdravé ako aj deti s postihnutím a ochoreniami. Ďalším nenahraditeľným prostriedkom komunikácie rodič-dieťa je hra. Súčasťou kurzov je i osvojenie si hier s prvkami masáží, ktoré vedú ku kvalitnej spolupráci, otvorenosti a komunikácii rodiča a dieťaťa.

Dotyk rozpráva záznam

 

Trvanie projektu: september 2010 – nepretržite

Termíny konania kurzov:

04.02.2013 od 16.00 hod. – Baby masáž 1

11.02. 2013 od 16.00 hod. – Baby masáž 2

25.02. 2013 od 16.00 hod. – Baby masáž 3

Podmienkou účasti na kurze Baby masáž 2 a 3 je absolvovanie kurzu Baby masáž 1.

Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese ozbrmbolec@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0902135099.

 

 

 

Projekt: „Úsmev pre strom“

Poskytovateľ Nadácia Ekopolis v rámci grantového programu :“Úsmev pre strom 2010″  podporila našu materskú školu pri rekonštrukcii detskej záhrady. Ošetrili sme už existujúce stromy. Vysadili sme 203 krov a stromov, vďaka čomu sa v materskej škole tešíme aj naozajstnému labyrintu a teepee z brečtanu. Fotografie z priebehu projektu nájdete vo fotogalérii v albume s názvom „projekty“.

 

 

Projekt: „IBM KidSmart“

podporený spoločnosťou IBM, ktorá v našej materskej škole umiestnila zostavu Young Explorer/Mladý bádateľ . Tú tvorí osobný počítač umiestnený vo farebnej konzole. Zostava podporuje vzdelávanie detí vo veku od 3 do 7 rokov a pomáha im získať základné zručnosti v práci s počítačom. Prostredníctvom špeciálneho výučbového softvéru umožňuje rozvíjať základné znalosti z matematiky, prírodných vied a kreatívneho myslenia súčasne so získavaním jazykových znalostí v angličtine, nemčine, španielčine a francúzštine. Využívanie počítača v predškolskom vzdelávaní predstavuje predovšetkým novú metódu práce s deťmi, vďaka ktorej si postupne zvyknú na počítač ako prirodzenú súčasť prostredia.
V programe KidSmart si škôlkari môžu otvoriť jeden z piatich predinštalovaných softvérových titulov podľa vlastného výberu: Knihomoľovo, Mudrlantovo, Časopriestorovo, Matematikovo a Výmyselníkovo. Prostredníctvom Knihomoľova (Bailey´s Book House) sa deti učianázvy písmen, rozoznať veľké a malé písmená, rozoznať rýmujúce sa slová, pustiť si zvuk začiatku a konca slova, naučiť sa a používať bežné prídavné mená  a predložky, tvoriť vety, rozšíriť si slovník pri čítaní a vytlačiť si vlastný výtvor. V Mudrlantove (Thinkin´ Things) zasa deti získavajú zručnosti vo vede, precvičujú si dôležité vedecké postupy, rozširujú svoj vedecký slovník a učia sa o rastlinách, obdobiach života zvierat a počasí. Časopriestorovo (Trudy´s Time and Play House) rozvíja deťom schopnosti rozprávať o čase, skúmať koncepciu času riadením animovaného filmu. Tento softvérový titul je orientovaný na zemepis. Deti sa v ňom učia určovať smery, čítať mapy, spoznávať svetadiely, oceány a významné body na Zemi. V Matematikove (Milly´s Math House) môžu deti preskúmať základné matematické koncepcie. Tu sa učia o číslach, tvaroch, veľkostiach, množstve, vzoroch, radoch, sčítaní a odčítaní. Počítajú zvieratká, stavajú domčeky pre myšky, tvoria bláznivo vyzerajúce chrobáky, vyrábajú koláčiky pre koňa Harleyho a hľadajú správne topánky pre tri postavičky Malého, Stredného a Veľkého. Svoju tvorivosť,predstavivosť a schopnosti riešiť problémysi škôlkari rozvíjajú vo Výmyselníkove (Sammy´s Science House). Malí používatelia sa naučia spôsob, ktorý im najviac vyhovuje – hudobný/rytmický, obrazový/priestorový alebo logický/matematický.