Oznam pre rodičov predškolákov

Oznamujeme  rodičom  predškolákov, že v mesiaci apríl prebiehajú na základných školách zápisy detí do 1.ročníka. Každý zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa, ktoré dovŕšilo do 31.08. vek 6 rokov do základnej školy.

Ak má rodič pochybnosti o školskej zrelosti svojho dieťaťa a rozhodne sa o tzv.“ odklad školskej dochádzky“, musí požiadať materskú školu o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní a taktiež informovať základnú školu o tom, že takúto žiadosť podal.  Škola nevydáva rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

Potrebné tlačivá nájdete v časti dokumenty. Podrobné informácie Vám tiež poskytnú triedne učiteľky.

Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Žiadosť o predprimárne vzdelávanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  riaditeľka  MŠ

Mgr. Elena Malinová

Fungovanie MŠ od 12.4.2021

Milí rodičia, od pondelka 12.4.2021, bude MŠ otvorená pre deti všetkých rodičov. Podmienkou ostáva pretestovanie zákonného zástupcu a vypísanie čestného vyhlásenia. Potrebné tlačivo nájdete TU cestne-vyhlasenie-1

S úctou vedenie MŠ

VESELÚ VEĽKÚ NOC

Oznámenie o zápise detí do MŠ

Oznámenie o
zápise detí do materskej školy na školský rok

2021 / 2022

Riaditeľstvo Materskej školy  vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2021 / 2022.

  1. Miesto a termín podávania žiadostí:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2021 – 2022 dáva zákonný zástupca dieťaťa   v čase od 15.3. – 31.5.2021
Forma a priebeh zápisu:
  Zákonný zástupca   podá  žiadosť o prijatie dieťaťa   . Tlačivo žiadosti je na webovom sídle www.msmoziarska.sk v sekcii Dokumenty

Žiadosti môžu rodičia podávať

  • elektronickou formou na mailovú adresu msmoziarska@gmail.com
  • poštou na adresu Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok 06001
  • telefonicky na čísle 0911 010154
  • vloženie žiadosti do poštovej schránky
  • osobne

 

 

  1. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
    Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku od dvoch do šiestich rokov.

Mgr. Elena Malinová riaditeľka MŠ