Dotácia na stravu

 

OZNAM PRE RODIČOV

DOTÁCIA NA STRAVU

 

Upozorňujem Vás na zmenu v dotácii na školské stravovanie (tzv. obedy zadarmo), ktorá sa uskutoční od septembra 2021.

Je potrebné si ju dobre prečítať a zvážiť, či spĺňate podmienky na novú dotáciu.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole len deťom, ktoré :

 

  1. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. V prípade, že sa rodina počas roka dostane do situácie, kedy ostanú zákonní zástupcovia nezamestnaní, alebo sú v hmotnej núdzi, musia okamžite túto skutočnosť nahlásiť príslušnej MŠ, priniesť doklady z ÚPSVaR a následne im bude poskytnutá dotácia na stravu.

 

  1. dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima ( to isté platí aj pre životné minimum)

 

 

  1. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (predškoláci), ale len do dovŕšenia veku 6 rokov. Ak dieťa dovŕši 6 rokov nárok na dotáciu stravy mu zaniká. Informujeme rodičov, aby vo vlastnom záujme uprednostnili uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu namiesto poskytnutia dotácie na stravu, nakoľko v prípade, ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu, rodičovi zanikne nárok na daňový bonus úplne.

 

 

Dotácia na stravu

Vážení rodičia.

 

Upozorňujem Vás na zmenu v dotácii na školské stravovanie (tzv. obedy zadarmo), ktorá sa uskutoční od septembra 2021. Je potrebné si ju dobre prečítať a zvážiť, či spĺňate podmienky na novú dotáciu. V stručnosti ide o to, že už nebudú poberateľmi dotácii deti, ktoré sú v poslednom ročníku v materskej školy, ako to bolo doteraz, ale iba tie deti, ktoré budú spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok (tie budú uvedené nižšie).

 

Ak budete spĺňať aspoň jednu podmienku, je potrebné oznámiť to príslušnej Materskej škole v ktorej je dieťa zapísané a predložiť potrebné doklady. (Prílohy1,2,3)  do 05.08.2021

Tento oznam platí pre VŠETKÝCH rodičov, aj pre novoprijaté deti…

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

–        zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html)  a

– návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506). Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.

 

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

–        ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí .

UPOZORNENIE

Pre zákonných zástupcov detí materskej školy:

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné, aby zákonný zástupca dieťaťa materskej školy predložil Materskej škole Možiarska 1, Kežmarok

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ

                           alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje

                           pomoc v hmotnej núdzi;

 

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,  v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

 

  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.  v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnilna toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilošesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu 1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Upozorňujeme zákonných zástupcov dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa MŠ/žiak ZŠ je, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil.

 

Dôležité

Vážení rodičia,

 

v zmysle vyhlášky MŠ SR š, 306/2008 Z.z. o materských školách v znení vyhlášky č. 308/2009 o materských školách Z.z. §7 ods. 8, môže rodič splnomocniť na preberanie svojho dieťaťa z materskej školy svoje ďalšie maloleté dieťa /staršie ako 10 rokov/, alebo inú, pedagogickým zamestnancom známu osobu.

            Pedagogický zamestnanec zodpovedá za vaše dieťa od jeho prebratia od  vás – rodičov, až po jeho odovzdanie vám – rodičom, alebo vami splnomocneným osobám( starí rodičia, známi,..).

Toto splnomocnenie musí byť písomné a v ňom uvedené konkrétne osoby, ktorým dáte dôveru na prevzatie vášho dieťatka z MŠ, a iba tieto osoby ho môžu okrem vás  z MŠ prevziať.

V prípade, že splnomocnená osoba nemôže prevziať Vaše dieťa z MŠ a vy poveríte prevzatím inú osobu, oznámte nám to písomne, prípadne telefonicky.

 

                                                     Ďakujeme.

Oznam ŠJ

D ô l e ž i t é !!!

 

 MŠ a ŠJ pri MŠ, Možiarska 1, 060 01 Kežmarok

 

Vážení rodičia,

 

iste Vám neuniklo, že prichádza leto a s ním aj ukončenie školského roka 2020/2021. Pre stravníkov v ŠJ pri MŠ Možiarska to znamená, že platby za stravu, ktoré prichádzajú na účet ŠJ v mesiaci máj 2021, sú v tomto školskom roku posledné.  Poplatky – „školné“ si prosím skontrolujte, lebo v decembri 2020 sme poplatky za 1/2021 niektorým rodičom vracali,  školné platíme mesiac v mesiaci.

 

V prípade, že Vaše dieťa nebude MŠ navštevovať počas mesiacov Júl August 2021, pozastavte si prosím, vo Vašej banke platby za stravu a školný poplatok.

 

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci júl 2021, zaplatíte ešte jednu platbu za stravu na účet ŠJ pri MŠ a jednu platbu školného poplatku na účet MŠ. Záväzne prihláste svoje dieťa do 15.06.2021

 

Ak Vaše dieťa bude navštevovať MŠ v mesiaci august 2021, bude ju navštevovať v ZŠ s MŠ Nižná Brána. Dieťa si musíte prihlásiť na tel.č. 0907 885 670 do 15.06.2021.  Prosím uhraďte do 15.07.2021 na účet ZŠ s MŠ Nižná Brána sumy:

Školné: IBAN SK83 1111 000000 6619099072 … 13,00 / 50,- €

Strava: IBAN SK 271111 000000 6619099013  … 35,88 €

 

Vzniknuté preplatky za stravu v našej ŠJ Vám budú zaslané na Váš osobný účet po ukončení účtovnej uzávierky mesiaca Jún 2021, do 15.07.2021.

 

Platby určené pre nový školský rok 2021/2022 začnete uhrádzať do 15.08.2021 –sú to  poplatky za mesiac september 2021.

 

V Kežmarku, 04.06.2021                            Riaditeľstvo MŠ a ŠJ pri

MŠ Možiarska 1, Kežmarok