Zápis detí do MŠ

 

Oznámenie o
zápise detí do materskej školy na školský rok

2022 / 2023

Riaditeľka Materskej školy  vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2022 / 2023.

  1. Miesto a termín podávania žiadostí:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2022 – 2023 dáva zákonný zástupca dieťaťa   v čase od 2.5. – 6.5.2022
Forma a priebeh zápisu:
  Zákonný zástupca   podá  žiadosť o prijatie dieťaťa   . Vzorové tlačivo žiadosti je na webovom sídle www.msmoziarska.sk v sekcii Dokumenty.

Žiadosti môžu rodičia podávať

  • elektronickou formou na mailovú adresu msmoziarska@gmail.com
  • poštou na adresu Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok 06001
  • vloženie žiadosti do poštovej schránky
  • osobne

 

 

 

  1. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 

Prednostne sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov, deti ,ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.augusta 2022, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
V prípade voľnej kapacity sa prijímajú aj deti vo veku 2 rokov.

 

 

Mgr. Elena Malinová riaditeľka MŠ