O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Materská škola sa nachádza v typizovanej budove. Päť tried má vlastné spálne, šatne a umyvárne. Súčasťou materskej školy je školská jedáleň. Školská jedáleň je vybavená novým nerezovým vybavením podľa noriem EU. „Telocvičňa“ je vybavená základným telovýchovným náradím a náčiním.

Naším hlavným cieľom v predprimárnom vzdelávaní je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kongitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Ďalšími cieľmi je:

  • formovať osobnosť po stránke intelektuálnej, morálnej, kultúrnej a telesnej prostredníctvom tvorivo-humanistickej výchovy,
  • rozvíjať kľúčové kompetencie chápané ako „všeobecnú schopnosť, ktorej podstatou sú vedomosti, skúsenosti, hodnoty a dispozície človeka charakterizované jeho využívaním vzdelávania“[1] v oblasti zdravotnej výchovy a  hudobno-dramatickej výchovy,
  • naučiť sa chrániť životné prostredie cez každodenné pozorovanie, skúmanie, prežívanie prírodných procesov v záhrade,
  • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, personalizovať edukačný a výchovný proces,
  • chrániť práva dieťaťa,
  • získavať dôveru rodičov, poskytovať im výchovné poradenstvo.

Kežmarok