Rozhodnutie č. 3/2013

V súlade s § 28 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a na základe VZN Mesta Kežmarok o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia č.2/2008 a VZN č.6/2009 a Dodatku č.3- úplné znenie, určujem výšku stravného poplatku na jedno dieťa a deň, ktorého rodičia sú v hmotnej núdzi, 0,12 €. Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 2,-€ paušálne na jeden mesiac.