Rozhodnutie č. 31/12

V súlade s § 28 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a na základe VZN mesta Kežmarok o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 a Dodatkov č. 1 a 2 – úplné znenie určujem výšku stravného poplatku na jedno dieťa a deň 1,22 Eur. Z určenej sumy príspevok na úhradu režijných nákladov činí 0,10 Eur. Toto rozhodnutie naberá účinnosť od 01.09.2012.