Rozhodnutie č. 30/12

Vsúlade s § 28 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a na základe VZN mesta Kežmarok o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 a Dodatkov č. 1 a 2 – úplné znenie určujem výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 13,00 Eur. Toto rozhodnutie naberá účinnosť od 01.09.2012.