Rada školy

V zmysle §24 a §25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o štátnej správe a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 29 zákona NR SR č. 291/2004 Z.z z 15 apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a v zmysle metodického pokynu č. 01/ŠÚ/2008 pre ustanovenie Rady školy, prebehli v našej MŠ dňa 06.04.2016 voľby členov do RŠ pre obdobie 2016-2020.
Voliči z radov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov a zákonných zástupcov žiakov MŠ si zvolili týchto kandidátov za členov RŠ.

Za pedagogických zamestnancov:
1. Monika Kriššáková
2. Jitka Cveková

Za nepedagogických zamestnancov:
1. PhDr. Jana Duľová

Za rodičov a zákonných zástupcov žiakov MŠ:
1. MUDr. Peter Ondo-Eštok
2. Lenka Filipová

Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok boli delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa:
1. Ing. Eleonóra Levická
2. Mgr. Ivona Staníková

V Kežmarku, 08.04.2016