Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriaďuje MŠ Možiarska 1 na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

MŠ Možiarska 1 má na svojom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s takouto identifikáciou:

MŠ Možiarska 1
Možiarska 1
060 01 Kežmarok

email: msmoziarska@gmail.com
www.msmoziarska.sk

Telefón: 052/4522751
Mobil: 0911 010154

Povinné zverejňovanie informácií

Verejné obstarávanie – výzvy na predkladanie ponúk, ktorých hodnota je vyššia ako 1 000,- Eur.

Štvrťročné správy o zákazkách – súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou nad 1 000,- Eur.