,,Školné a stravovanie“ dieťaťa v materskej škole

Školné pre dieťa:

Vážení rodičia, v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 – úplné znenie čl. 2,

od 01.05.2013  za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ – /školné/

mesačne na jedno dieťa:

a/ vo veku do 3 rokov          50,- eur

b/ vo veku od 3 rokov         13,- eur

Príspevok 50,- eur uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov.

Školné posielajte na číslo účtu

IBAN: SK17 1111 0000 0066 1910 8020

 

Stravné” pre dieťa

Výška stravného poplatku na jedno dieťa na deň je 1,12 €. Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 2,-€ paušálne na jeden mesiac.

Celkovo je potrebné za stravu (na mesiac) zaplatiť 24,40 €.

Zasielajte na číslo účtu IBAN: SK 39 1111 0000 0066 1910 8012

( Bližšie informácie nájdete na karte s názvom ,,O škôlke“ )