Oznam pre rodičov predškolákov

Oznamujeme  rodičom  predškolákov, že v mesiaci apríl prebiehajú na základných školách zápisy detí do 1.ročníka. Každý zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa, ktoré dovŕšilo do 31.08. vek 6 rokov do základnej školy.

Ak má rodič pochybnosti o školskej zrelosti svojho dieťaťa a rozhodne sa o tzv.“ odklad školskej dochádzky“, musí požiadať materskú školu o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní a taktiež informovať základnú školu o tom, že takúto žiadosť podal.  Škola nevydáva rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

Potrebné tlačivá nájdete v časti dokumenty. Podrobné informácie Vám tiež poskytnú triedne učiteľky.

Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Žiadosť o predprimárne vzdelávanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  riaditeľka  MŠ

Mgr. Elena Malinová