Dotácia na stravu

Vážení rodičia.

 

Upozorňujem Vás na zmenu v dotácii na školské stravovanie (tzv. obedy zadarmo), ktorá sa uskutoční od septembra 2021. Je potrebné si ju dobre prečítať a zvážiť, či spĺňate podmienky na novú dotáciu. V stručnosti ide o to, že už nebudú poberateľmi dotácii deti, ktoré sú v poslednom ročníku v materskej školy, ako to bolo doteraz, ale iba tie deti, ktoré budú spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok (tie budú uvedené nižšie).

 

Ak budete spĺňať aspoň jednu podmienku, je potrebné oznámiť to príslušnej Materskej škole v ktorej je dieťa zapísané a predložiť potrebné doklady. (Prílohy1,2,3)  do 05.08.2021

Tento oznam platí pre VŠETKÝCH rodičov, aj pre novoprijaté deti…

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

–        zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html)  a

– návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506). Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.

 

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

–        ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí .

UPOZORNENIE

Pre zákonných zástupcov detí materskej školy:

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné, aby zákonný zástupca dieťaťa materskej školy predložil Materskej škole Možiarska 1, Kežmarok

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ

                           alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje

                           pomoc v hmotnej núdzi;

 

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,  v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

 

  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.  v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnilna toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilošesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu 1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Upozorňujeme zákonných zástupcov dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa MŠ/žiak ZŠ je, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil.