Dotácia na stravu

 

OZNAM PRE RODIČOV

DOTÁCIA NA STRAVU

 

Upozorňujem Vás na zmenu v dotácii na školské stravovanie (tzv. obedy zadarmo), ktorá sa uskutoční od septembra 2021.

Je potrebné si ju dobre prečítať a zvážiť, či spĺňate podmienky na novú dotáciu.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole len deťom, ktoré :

 

  1. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. V prípade, že sa rodina počas roka dostane do situácie, kedy ostanú zákonní zástupcovia nezamestnaní, alebo sú v hmotnej núdzi, musia okamžite túto skutočnosť nahlásiť príslušnej MŠ, priniesť doklady z ÚPSVaR a následne im bude poskytnutá dotácia na stravu.

 

  1. dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima ( to isté platí aj pre životné minimum)

 

 

  1. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (predškoláci), ale len do dovŕšenia veku 6 rokov. Ak dieťa dovŕši 6 rokov nárok na dotáciu stravy mu zaniká. Informujeme rodičov, aby vo vlastnom záujme uprednostnili uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu namiesto poskytnutia dotácie na stravu, nakoľko v prípade, ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu, rodičovi zanikne nárok na daňový bonus úplne.