Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Materská škola  , Možiarska1, Kežmarok zverejňuje informáciu o pracovných miestach.

Názov zamestnávateľa: Materská škola, Možiarska 1,Kežmarok

Kontakt: msmoziarska@gmail.com

Telefón: 0911010154

Kategória zamestnanca :   asistent učiteľa materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore

Požadované doklady: profesijný životopis, kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, Termín nástupu: november 2021

Iné súvisiace požiadavky:

–  evidencia na Úrade práce

–  žiadosti zasielať mailom na adresu riaditeľa školy alebo poštou na adresu školy

– na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na                            osobný pohovor. Kontaktujeme len vybraných uchádzačov.

 

V Kežmarku 2.11.2021                                 Mgr. Elena Malinová

riaditeľka MŠ