,,Školné a stravovanie” dieťaťa v materskej škole

Školné pre dieťa:

Vážení rodičia, v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 – úplné znenie čl. 2,

od 01.05.2013  za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ – /školné/

mesačne na jedno dieťa:

a/ vo veku do 3 rokov          50,- eur

b/ vo veku od 3 rokov         13,- eur

Príspevok 50,- eur uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov.

Školné posielajte na číslo účtu

IBAN: SK17 1111 0000 0066 1910 8020

 

Stravné” pre dieťa

Výška stravného poplatku na jedno dieťa na deň je 1,12 €. Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 2,-€ paušálne na jeden mesiac.

Celkovo je potrebné za stravu (na mesiac) zaplatiť 24,40 €.

Zasielajte na číslo účtu IBAN: SK 39 1111 0000 0066 1910 8012

( Bližšie informácie nájdete na karte s názvom ,,O škôlke“ )

 

Rada školy

V zmysle §24 a §25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o štátnej správe a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 29 zákona NR SR č. 291/2004 Z.z z 15 apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a v zmysle metodického pokynu č. 01/ŠÚ/2008 pre ustanovenie Rady školy, prebehli v našej MŠ dňa 06.04.2016 voľby členov do RŠ pre obdobie 2016-2020.
Voliči z radov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov a zákonných zástupcov žiakov MŠ si zvolili týchto kandidátov za členov RŠ.

Za pedagogických zamestnancov:
1. Monika Kriššáková
2. Jitka Cveková

Za nepedagogických zamestnancov:
1. PhDr. Jana Duľová

Za rodičov a zákonných zástupcov žiakov MŠ:
1. MUDr. Peter Ondo-Eštok
2. Lenka Filipová

Mestským zastupiteľstvom mesta Kežmarok boli delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa:
1. Ing. Eleonóra Levická
2. Mgr. Ivona Staníková

V Kežmarku, 08.04.2016

Rozhodnutie č. 1/2013

V súlade s § 28 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a na základe VZN Mesta Kežmarok o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia č.2/2008 a VZN č.6/2009 a Dodatku č.3- úplné znenie, určujem výšku stravného poplatku na jedno dieťa a deň 1,12 €. Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 2,-€ paušálne na jeden mesiac. Celkove je potrebné za stravu (na mesiac) zaplatiť 24,40 €.

Výšku stravného poplatku a paušálny poplatok zasielajte na číslo účtu IBAN: SK 39 1111 0000 0066 1910 8012

 

“Školné” pre dieťa

Vážení rodičia, v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 – úplné znenie čl. 2,

od 01.05.2013  za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ – /školné/

mesačne na jedno dieťa:

a/ vo veku do 3 rokov          50,- eur

b/ vo veku od 3 rokov         13,- eur

Príspevok 50,- eur uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov.

 

Svoje výdavky /školné/ posielajte na číslo účtu IBAN: SK17 1111 0000 0066 1910 8020