O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Informácia pre verejnosť o zaradení dieťaťa do MŠ

Milí rodičia

V prílohe nájdete zoznam prijatých detí do materskej školy od školského roka 2017/2018.


(Contains 1 attachments.)

,,Školné a stravovanie” dieťaťa v materskej škole

Školné pre dieťa:

Vážení rodičia, v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 – úplné znenie čl. 2,

od 01.05.2013  za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ – /školné/

mesačne na jedno dieťa:

a/ vo veku do 3 rokov          50,- eur

b/ vo veku od 3 rokov         13,- eur

Príspevok 50,- eur uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov.

Školné posielajte na číslo účtu

IBAN: SK17 1111 0000 0066 1910 8020

 

Stravné” pre dieťa

Výška stravného poplatku na jedno dieťa na deň je 1,12 €. Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 2,-€ paušálne na jeden mesiac.

Celkovo je potrebné za stravu (na mesiac) zaplatiť 24,40 €.

Zasielajte na číslo účtu IBAN: SK 39 1111 0000 0066 1910 8012

( Bližšie informácie nájdete na karte s názvom ,,O škôlke“ )

 

Hudobno dramatické vystúpenie Peter a vlk

Milí rodičia, príbuzní a verejnosť.  Deti materskej školy v spolupráci so ZUŠ vytvorili krásne hudobno- dramatické vystúpenie, ktoré malo názov Peter a vlk. Krásne spojenie hudby a dramatiky vytvorilo úžasné vystúpenie, ktoré si mohli užiť deti ďalších materských škôl ako aj verejnosť. Spoločne sa snažíme deťom priblížiť hudbu, prežívanie a cítenie hudby aj takýmto spôsobom. Foto-dokumentáciu predstavenia  si môžete pozrieť v albume s názvom: 4. trieda pod názvom Peter a vlk.

Súťaž Malý Recitátorik v našej materskej škole

Dňa 25.3.2017 sa v našej materskej škole organizovala súťaž v poézii s názvom Malý Recitátorik. Na túto súťaž určili pani učiteľky tri deti z každej triedy. Texty básničiek boli variabilné a každá z nich bola nádherná a výnimočná. Účinkujúce deti si zo súťaže odnášali pocity víťazstva, radosti a malé ocenenie v podobe diplomov, lízaniek, pexesa a detských omaľovaniek.  Naša porota nakoniec vybrala štyri deti, ktoré postúpili do celomestského kola. Do tohto kola boli určené deti: René Kadáši, Veronika Žmijovská, Vejan Ferulík a Laura Pajerová. V tomto kole získal René Kadáši druhé miesto a Veronika Žmijovská obsadila tiež druhé miesto. Našim šikovníkom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.