O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Rodičovské združenie rodičov deti pred zápisom do základnej školy

Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú dieťa pred zápisom do základnej školy na stretnutie, ktoré sa bude konať  2.3.2017 o 15,00 hod. v materskej škole.

Cieľom tohto stretnutia je odovzdať Vám potrebné  informácie týkajúce sa zápisu deti do základnej školy, ktoré sa plánujú na 3. a 4. apríla 2017. Informácie Vám odovzdajú učiteľky materskej školy a učiteľky základných škôl mesta Kežmarok a psychológ z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie .

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Karneval

Nový rok 2017

Všetkým našim priaznivcom želáme v Novom roku 2017 veľa zdravia a pozitívnych myšlienok Kolektív MŠ Možiarska, Kežmarok

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2017 / 2018

Riaditeľstvo Materskej školy podľa §3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2017 / 2018.

1. Miesto a termín podávania žiadostí:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2017 – 2018 dáva zákonný zástupca dieťaťa  riaditeľke MŠ od  15 februára 2017 do  31.mája 2017 v čase od 7.30 do 13.30 hod.
Forma a priebeh zápisu:
Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom (prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou) jeho zákonný zástupca.  Zákonný zástupca  na zápise podá  žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, predloží  rozhodnutie o odklade dochádzky.

Žiadosť sa môže podať osobne riaditeľke MŠ, poštou, prípadne elektronicky e-mailom.

2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Do materskej školy sa prijímajú deti  vo veku od dvoch do šiestich rokov.
Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 15.04.2017.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2017/2018  si  môžu rodičia  vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky školy od 15. 04.2017.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti 3 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

 

Mgr. Elena Malinová riaditeľka MŠ