O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Deň rodiny a školy

Milí rodičia a milé deti,

pozývame Vás na 12. ročník Dňa rodiny a školy.

Kedy: 23. októbra 2014, 15:00

Čaká na Vás prekvapenie vo forme rôznych zábavných aktivít a nových zážitkov:

1. trieda: Šikovné rúčky

2. trieda: Rozprávkovo

3. trieda: Bystré hlavičky

4. trieda: Hudba je v nás

 

Srdečne Vás všetkých očakávame a veľmi sa na Vás tešíme.

Zoznam detí prijatých do Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok od 1.9.2014

 1. Pavol Heldák
 2. René Kadaši
 3. Pavla Bizubová
 4. Hugo Brutovský
 5. Ján Jurči
 6. Patrik Toporcer
 7. Fabian Scherfel
 8. Leonard Navrátil
 9. Teodor Navrátil
 10. Terézia Schallingová
 11. Erik Maniak
 12. Alica Šelepová
 13. Martin Šelep
 14. Timea Kroliková
 15. Laura Pajerová
 16. Diana Mačoková
 17. Emma Ordzovenská
 18. Tamarka Bučková
 19. Patrik Pisarčík
 20. Dominik Labuda
 21. Filip Bjalončík
 22. David Markart
 23. Terézia Vojtaššáková
 24. David Bordiga
 25. Laura Zmaržláková
 26. Michal Holub
 27. Emma Kapolková
 28. Vejan Ferulík
 29. Tobias Martinovič
 30. Oliver Grich
 31. Nela Lichotsová
 32. Filip Martoňák
 33. Ján Penkert
 34. Nathan Ignácik

 

 

“Školné” pre dieťa do 3 rokov

Vážení rodičia, v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 – úplné znenie čl. 2,

od 01.05.2013  za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ – /školné/

mesačne na jedno dieťa:

a/ vo veku do 3 rokov          50,- eur

b/ vo veku od 3 rokov         13,- eur

Príspevok 50,- eur uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov.

 

Svoje výdavky /školné/ posielajte na číslo účtu 6619108020/1111

Rozhodnutie č. 1/2013

V súlade s § 28 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a na základe VZN Mesta Kežmarok o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia č.2/2008 a VZN č.6/2009 a Dodatku č.3- úplné znenie, určujem výšku stravného poplatku na jedno dieťa a deň 1,12 €. Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 2,-€ paušálne na jeden mesiac.

Výšku stravného poplatku a paušálny poplatok zasielajte na číslo účtu: 6619108012/111