O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Karneval nás Zabáva

V jeden krásny deň, 16.2.2017 k nám do materskej školy zavítal Karneval Šaša Jaša. Deti sa na tento deň veľmi tešili a do tried vchádzali pestré a zaujímavé masky. Tento deň sme spolu prežili rôznymi hrami a aktivitami, spevom a tancom. Nechýbalo aj sladké občerstvenie, ktoré starostlivo pripravili ich mamky, ockovia ale aj starí rodičia. Deti si tento deň naozaj užili. Dôkazom toho, bol veľký krásny úsmev na detských tváričkách, ktorý nám robil radosť celý deň.

,

Rodičovské združenie rodičov deti pred zápisom do základnej školy

Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú dieťa pred zápisom do základnej školy na stretnutie, ktoré sa bude konať  2.3.2017 o 15,00 hod. v materskej škole.

Cieľom tohto stretnutia je odovzdať Vám potrebné  informácie týkajúce sa zápisu deti do základnej školy, ktoré sa plánujú na 3. a 4. apríla 2017. Informácie Vám odovzdajú učiteľky materskej školy a učiteľky základných škôl mesta Kežmarok a psychológ z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie .

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Nový rok 2017

Všetkým našim priaznivcom želáme v Novom roku 2017 veľa zdravia a pozitívnych myšlienok Kolektív MŠ Možiarska, Kežmarok

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2017 / 2018

Riaditeľstvo Materskej školy podľa §3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2017 / 2018.

1. Miesto a termín podávania žiadostí:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2017 – 2018 dáva zákonný zástupca dieťaťa  riaditeľke MŠ od  15 februára 2017 do  31.mája 2017 v čase od 7.30 do 13.30 hod.
Forma a priebeh zápisu:
Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom (prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou) jeho zákonný zástupca.  Zákonný zástupca  na zápise podá  žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, predloží  rozhodnutie o odklade dochádzky.

Žiadosť sa môže podať osobne riaditeľke MŠ, poštou, prípadne elektronicky e-mailom.

2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Do materskej školy sa prijímajú deti  vo veku od dvoch do šiestich rokov.
Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 15.04.2017.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2017/2018  si  môžu rodičia  vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky školy od 15. 04.2017.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti 3 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

 

Mgr. Elena Malinová riaditeľka MŠ