O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Jarné prázdniny

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že v čase jarných prázdnin od 15. – 19. 02. 2016 bude prevádzka našej MŠ prerušená. Svoje dieťa môžete v tomto čase umiestniť v MŠ Karola Kuzmányho. Požiadavku na umiestnenie dieťaťa v spominanej MŠ nahláste triednej pani učiteľke.

 

riaditeľka MŠ       Mgr. Elena Malinová

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2016 / 2017

Riaditeľstvo Materskej školy podľa §3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2016 / 2017.

1. Miesto a termín podávania žiadostí:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2016 – 2017 dáva zákonný zástupca dieťaťa  riaditeľke MŠ od  30. apríla 2016 do 31.mája  2016 v čase od 7.30 do 13.30 hod.
Forma a priebeh zápisu:
Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom (prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou) jeho zákonný zástupca.  Zákonný zástupca  na zápise podá  žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou , predloží  rozhodnutie o   odložení povinnej školskej dochádzky, ktoré   potvrdzuje CPPPaP Kežmarok po vyšetrení dieťaťa v poradni.

2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Do materskej školy sa prijímajú deti  vo veku od dvoch do šiestich rokov
Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 1.6.2016.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2016/2017  si  môžu rodičia  vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky školy od 1. 06.2016.

 

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti 3 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Mgr. Elena Malinová riaditeľka MŠ

 

Rozhodnutie č. 1/2013

V súlade s § 28 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a na základe VZN Mesta Kežmarok o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia č.2/2008 a VZN č.6/2009 a Dodatku č.3- úplné znenie, určujem výšku stravného poplatku na jedno dieťa a deň 1,12 €. Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 2,-€ paušálne na jeden mesiac. Celkove je potrebné za stravu (na mesiac) zaplatiť 24,40 €.

Výšku stravného poplatku a paušálny poplatok zasielajte na číslo účtu: 6619108012/1111

 

“Školné” pre dieťa

Vážení rodičia, v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 – úplné znenie čl. 2,

od 01.05.2013  za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ – /školné/

mesačne na jedno dieťa:

a/ vo veku do 3 rokov          50,- eur

b/ vo veku od 3 rokov         13,- eur

Príspevok 50,- eur uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov.

 

Svoje výdavky /školné/ posielajte na číslo účtu 6619108020/1111