O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Zoznam detí prijatých do Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok od 1.9.2014

 1. Pavol Heldák
 2. René Kadaši
 3. Pavla Bizubová
 4. Hugo Brutovský
 5. Ján Jurči
 6. Patrik Toporcer
 7. Fabian Scherfel
 8. Leonard Navrátil
 9. Teodor Navrátil
 10. Terézia Schallingová
 11. Erik Maniak
 12. Alica Šelepová
 13. Martin Šelep
 14. Timea Kroliková
 15. Laura Pajerová
 16. Diana Mačoková
 17. Emma Ordzovenská
 18. Tamarka Bučková
 19. Patrik Pisarčík
 20. Dominik Labuda
 21. Filip Bjalončík
 22. David Markart
 23. Terézia Vojtaššáková
 24. David Bordiga
 25. Laura Zmaržláková
 26. Michal Holub
 27. Emma Kapolková
 28. Vejan Ferulík
 29. Tobias Martinovič
 30. Oliver Grich
 31. Nela Lichotsová
 32. Filip Martoňák
 33. Ján Penkert
 34. Nathan Ignácik

 

 

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2014 / 2015

 

Riaditeľstvo Materskej školy podľa §3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2014 – 2015.

1. Miesto a termín podávania žiadostí:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2014 – 2015 dáva zákonný zástupca dieťaťa  riaditeľke MŠ od  15.  februára 2013 do 15.marca 2013 v čase od 7.30 do 13.30 hod.


Forma a priebeh zápisu:
Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom jeho zákonný zástupca.  Zákonný zástupca  na zápise podá  žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou , predloží do 15. 4.2014 rozhodnutie o odklade dochádzky

2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Do materskej školy sa prijímajú deti  vo veku od dvoch do šiestich rokov
Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 30.4.2014.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti 3 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Priebežne mimo zápisu možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete v priečinku: Dokumenty

 

 

“Školné” pre dieťa do 3 rokov

Vážení rodičia, v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 – úplné znenie čl. 2,

od 01.05.2013  za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ – /školné/

mesačne na jedno dieťa:

a/ vo veku do 3 rokov          50,- eur

b/ vo veku od 3 rokov         13,- eur

Príspevok 50,- eur uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov.

Rozhodnutie č. 1/2013

V súlade s § 28 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a na základe VZN Mesta Kežmarok o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia č.2/2008 a VZN č.6/2009 a Dodatku č.3- úplné znenie, určujem výšku stravného poplatku na jedno dieťa a deň 1,12 €. Príspevok na úhradu režijných nákladov činí 2,-€ paušálne na jeden mesiac.