O nás

Sme materská škola situovaná v tichom prostredí v blízkosti rieky Poprad, historického centra mesta Kežmarok a lesoparku Štart. Priestranná, tvorivo vybavená záhrada poskytuje možnosti edukácie aj relaxácie. Prostredie interiéru materskej školy je dotvárané s estetickým cítením.

Čítaj ďalej »

Jazda na koníkovi

Ďakujeme pánovi Šterbákovi za krásny zážitok , kde si naše deti s nadšením a radosťou vyskúšali jazdu na koni.

OZNAM

Oznamujeme rodičom, ktorí požiadali o umiestnenie svojho dieťaťa do Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok, aby  prišli podpísať Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy do konca apríla 2015.

 

Mgr. Elena Malinová

Riaditeľka MŠ

 

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2015 / 2016

Riaditeľstvo Materskej školy podľa §3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2015 / 2016.

1. Miesto a termín podávania žiadostí:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2015 – 2016 dáva zákonný zástupca dieťaťa  riaditeľke MŠ od  15.  februára 2015 do 15.marca 2015 v čase od 7.30 do 13.30 hod.
Forma a priebeh zápisu:
Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom(prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou) jeho zákonný zástupca.  Zákonný zástupca  na zápise podá  žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou , predloží do 15. 4.2015 rozhodnutie o odklade dochádzky

2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Do materskej školy sa prijímajú deti  vo veku od dvoch do šiestich rokov
Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 30.4.2015.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2015/2016  si  môžu rodičia  vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky školy od 1. 04.2015.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti 3 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

Mgr. Elena Malinová, riaditeľka MŠ

 

Verejné obstarávanie – výzvy